ro

Despre companie

Тендеры

Pentru prezentarea Republicii Moldova în cadrul Expoziției Mondiale ”Expo 2020  Dubai” se anunță concurs de selectare a produselor ce vor fi comercializate pe parcursul Evenimentului în cadrul pavilionului Republicii Moldova.

Date generale

 1. Expoziția se va desfășura în Emiratele Arabe Unite, or. Dubai
 2. Perioada Expoziției : 1 octombrie 2021– 31 martie 2022
 3. Sunt așteptați cca. 25 mln. vizitatori, din care 70 % din afara țării gazdă
 4. Va fi contractată o anumită cantitate, care ulterior, la necesitate, ar putea fi suplinită.

Beneficiile pentru ofertanți

 1. Participarea la prezentarea Republicii Moldova la acest For mondial
 2. Promovarea la nivel internațional
 3. Posibilitatea stabilirii unor colaborări internaționale

Condiții obligatorii de eligibilitate – articole trebuie să fie calitative, originale, autentice, să reprezinte cultura, tradițiile și specificul național sau să prezinte elemente ale identității naționale tradiționale sau contemporane, să fie realizate din materiale naturale. Este necesar ca produsul să fie ambalat (se recomandă materiale ecologice).

Categorii de produse (dar nelimitându-se la acestea):

 1. Ceramica: căni, figurine, magneți, clopoței, farfurioare, ulcioare etc.;
 2. Lemn: elemente de decor, jucării, farfurii, figurine, măști, ploști etc.;
 3. Textile: articole croșetate sau brodate, șervețele, prosoape, ie, brâuri, traiste, brățări, maiouri, tricouri, chipiuri etc.;
 4. Metal – monede, figurine, elemente de decor etc.;
 5. Produse pentru îngrijirea corpului, săpun, produse de aromaterapie, uleiuri eterice etc.;
 6. Fotografii și imagini;
 7. Produse alimentare neperisabile, de ex: miere, fructe uscate, nuci etc.
 8. Produse promoționale: maiouri, tricouri, chipiuri, suport cană, stilouri, insigne, brelocuri, magneți etc.
 9. Suvenire mici, seturi cadou și alte propuneri de cadouri simbolice de sărbători (de sf. Nicolae, Anul Nou, Crăciun, sf. Valentin, Dragobete, 1 martie, 8 martie)

Cine poate participa? Companiile mari, mici și mijlocii, artizanat, meșteri populari.

Ce include oferta?

 1. Informație despre ofertant
 2. Imaginea fiecărui produs cu descrierea succintă a acestuia în limba engleză. Descrierea trebuie să includă compoziția (ingrediente), dimensiunile, greutatea, ambalajul, modul de producere. Pentru produsele alimentare și cosmetice este necesară prezentarea pozelor produsului atât din față, cât și din spate.
 3. Oferta de preț - trebuie să includă obligatoriu costul per unitate de produs, cantitatea în stoc și termenul de executare (posibilitățile de producere).

 

!!! Ofertantul trebuie să menționeze disponibilitatea și condițiile de a acorda produsele sale spre realizare.

 

Organizatorul concursului: CIE ”Moldexpo” S.A.

Termenul de prezentare a ofertei: 15 august 2020.

Informații suplimentare la nr. de tel. 069210040, email: ivanov@moldexpo.md

Doar candidații selectați vor fi invitați pentru discuții și negocieri.

Nu ratați șansa unui acces rapid la piața mondială!


 

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției de director general al

Societăţii pe acţiuni „Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”

 

 

 Consiliul C.I.E ,,Moldexpo” S.A., în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E. ,,Moldexpo” S.A.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A. va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al societății, proces-verbal nr. 16 din 12.06.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://moldexpo.md/.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 30 iunie 2020 ora 16:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., vor fi depuse la sediul Agenției Proprietății Publie: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 la membrul Comisiei de cenzori, concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin 26, bir. 203.

Persoana de contact: membrul comisiei de cenzori, Diana Stratulat, tel: 022 237189 +37376728104; diana.stratulat@app.gov.md.

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

a.     este cetățean al RM;

b.    cunoaște limba de stat;

c.     deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: expozițional, economic sau juridic;

d.    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

e.     cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă);

f.      nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

g.    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h.    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

 

i.      nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

Atribuții

Conform prevederilor art. 36 din Statutul Societății:

1. De competența Directorului general țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.

2. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către Directorul general al Societății.

3. Directorul general al Societății, în limitele atribuțiilor sale:

 1. a conduce activitatea societăţii în domeniile expoziţionale, investiţionale şi financiare;
 2. stabileşte obiectivele de dezvoltare ale societăţii, în concordanţă cu strategiile elaborate;
 3. identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de societate în concordanţă cu tendinţele pieţei;
 4. identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri ale societăţii;
 5. participă la întîlniri de afaceri cu clienţi, organisme financiare şi instituţii guvernamentale din ţară şi din străinătate;
 6. dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea consolidării poziţiei societăţii;
 7. stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
 8. aprobă procedurile de interes general ale societăţii (achiziţionare participanţi la expoziţii, vînzare spaţii expoziţionale, operaţii financiare, deservire, resurse umane);
 9. participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de calitate;
 10. dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine, asigură acestora un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
 11. identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea managementului firmei;
 12. evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;
 13. evaluează potenţialul clienţilor, stabileşte căile posibile de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice;
 14. elaborează planuri de afaceri şi le implementează;
 15. dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii gradului de implicare în activitatea societăţii;
 16.  încheie şi semnează contracte, ia măsurile necesare pentru respectarea obligaţiilor asumate;
 17. angajează şi concediază salariaţii cu respectarea contractului colectiv de muncă,  contractelor individuale de muncă, legislaţiei în vigoare;
 18.  întocmeşte procesele-verbale ale adunării generale a acţionarilor, pregăteşte şi eliberează copiile de pe actele necesare acţionarilor;
 19. încheie contractul colectiv de muncă, participă la soluţionarea conflictelor colective şi litigiilor individuale de muncă;
 20. acordă ajutoare materiale şi împrumuturi băneşti salariaţilor, în limita prevăzută şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 21. soluţionează alte chestiuni ce nu sunt în competenţa exclusivă a Adunării generale a acţionarilor şi a Consiliului societăţii.

4. Directorul general al Societății va prezenta Consiliului Societății rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Agenției Proprietății Publice.

5. Directorul general al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății”.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 ani.

 

Remunerare

Directorul general C.I.E. „Moldexpo” S.A.  va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1.     scrisoarea de motivare,
 2.     viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 3.      curriculum vitae (CV);
 4.     copia de pe buletinul de identitate;
 5.     copia de pe diploma de studii;
 6.     referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 7.     cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;
 8.     declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
 9.     copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 10.     confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 11.    acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Descărcați Reglamentul
 

Sistarea temporară

a concursurilor și a procedurilor de achiziții a bunurilor și serviciilor necesare pentru participarea Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai

 

C.I.E „Moldexpo” S.A, responsabil de organizarea participării Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai, anunță sistarea concursurilor și procedurilor de achiziții, aferente evenimentului dat.

 

Anunțul vine drept urmare a demersului MEI nr. 13/1-2208 din 27 martie 2020, cu privire la sistarea temporară a procedurilor de achiziții și a concursurilor lansate pentru perioada stări de urgență anunțată pe întreg teritoriul Republicii Moldova (17 martie – 15 mai 2020), conform Hotărârii Parlamentului nr.55 din 17.03.2020, cu relansarea acestora imediat după denunțarea stării de urgență și redeschiderea hotarelor.

 

Totodată, reieșind din situația creată la nivel internațional, Biroului Internațional pentru Expoziții (BIE) urmează să-și expună decizia pe marginea desfășurării Expo 2020 Dubai în termenii prevăzuți. În cazul în care evenimentul va fi amânat, termenii stabiliți pentru realizarea achizițiilor și procedurilor organizatorice planificate ar putea fi extinși.Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -10.02.2020 ora 09:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 10.02.2020 ora 10:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.   

 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для приобретения пленки «Oracal» и

 листового пластика.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  приобретения пленки «Oracal» и  листового пластика.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  реализующие указанные материалы.

Предложения подаются до 10.02.2020 г., до 9:30 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 10.02.2020 г., в 10:00 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.     

 

  Скачать техническое задание


 Объявление     

о проведении конкурса по подбору компании-исполнителя на оказание рекламных услуг: размещение рекламных роликов на телевизионных каналах, транслируемых    на территории Республики  Молдова.

 

    Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  размещения рекламных роликов на телевизионных каналах RTR Moldova,  NTV Moldova, THT Exclusiv TV, Prime TV, Primul in Moldova, PRO TV, Jurnal TV.

Приглашаем принять участие в конкурсе рекламные агентства и телевизионные каналы..

 

Предложения подаются до 24.01.2020 г., до 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., центральный павильон, приемная генерального директора.

 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 24.01.2020 г., в 11:00 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-419  

           

    Скачать техническое задание


                      

Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для аренды и
проведения работ с  аудио-видео аппаратурой и освещением.

 

    Международный выставочный центр Moldexpo S.A.,объявляет конкурс по подбору компании для  аренды и проведения работ по монтажу, обслуживанию и демонтажу аудио-видео аппаратуры и освещения.

    Предложения подаются до 22.01.2020 г.,на 15-00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор № 1,МВЦ ''Moldexpo'' S.A. в приемную.

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 22.01.2020 г. в 15-30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A. Центральный павилион, 2 этаж, конференц-зал.

    Телефон для справок 068590750.                                                                                                                                                                                                                                                    

    Скачать техническое задание

 


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea rechizite de birou.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea rechizitelor de birou.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 22.01.2020, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 22.01.2020, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634  sau e-mail: drom@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiilor

pentru achiziţionarea peliculei „oracal” și a foilor de plastic

 

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiilor pentru achiziţionarea peliculei „oracal” și a foilor de plastic.

 

Cerinţe faţă de concurenţi: respectarea standardelor de calitate şi predarea la timp a producţiei.

Data limită pentru depunerea ofertelor –  22.01.2020, ora 9.30.

      Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul central, anticamera directorului general.

      Participanţii la concurs vor  depune actele  conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefonul: +373-22810413, sau pe e-mailul: cataev@moldexpo.md; persoana de contact: Vladimir Cataev.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:00,  sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для приобретения пленки «Oracal» и

 листового пластика.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  приобретения пленки «Oracal» и  листового пластика.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  реализующие указанные материалы.

Предложения подаются до 20.12.2019 г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 20.12.2019 г., в 10:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.                                                                                                                                                                                                                                                

 

Техническое задание  


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для производства
печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  производства печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  производящие указанные работы.

Предложения подаются до 20.12.2019 г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 20.12.2019 г., в 10:00 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

 

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.

 

Техническое задание

 


Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -20.12.2019 ora 15:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 20.12.2019 ora 15:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.  

    

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea rechizite de birou.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea rechizitelor de birou.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 20.12.2019, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 20.12.2019, ora 14:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea combustibilului.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea combustibilului auto.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 20.12.2019, ora 10:30. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 20.12.2019, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 20.12.2019, ora 13:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634  sau e-mail: drom@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 20.12.2019, ora 13:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative, precum și web-design (landing page), aferente expozițiilor C.I.E. Moldexpo S.A.

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative, precum și landing page, aferente expozițiilor C.I.E. Moldexpo S.A. Invităm să participe la Concurs agenții de reclamă și marketing și studiouri de design. Ofertele vor fi prezentate până pe data de 5.12.2019, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

            Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 5.12.2019, ora 10.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei care va elabora spoturi publicitare pentru expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va elabora spoturi publicitare pentru expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A., conform cerințelor înaintate de beneficiar.

La concurs sunt invitate agențiile de publicitate și marketing.

Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 05.12.2019, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md;; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 05.12.2019, ora 11.00, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care
va tipări materialele publicitare și informațonale pentru C.I.E. Moldexpo S.A.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care va tipări materialele publicitare și informaționale pentru C.I.E. Moldexpo S.A.. Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 5.12.2019, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md;; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 5.12.2019, ora 11.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică:
servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale

              Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică: servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale .

Invităm să participe la concurs Birouri Asociate de Avocaţi.

            Ofertele vor fi prezentate până pe data de 28.11.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Pavilionul Central, Oficiul servicii protocol, et. 2.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 28.11.2019, ora 15.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

 Pentru informații: +373 22 810-414 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de decorare textilă:
servicii de croitorie și instalare a draperiilor

              Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de decorare textilă cu draperii a Pavilionului Nr2 .

Invităm să participe la concurs producători și furnizori de textile pentru teatre și săli de concerte

            Ofertele vor fi prezentate până pe data de 20.11.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Departamentul Organizare Târguri și Expoziții, et. 2.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 20.11.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-454 

Descărcați caietul de sarcini

 

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică: servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale

 Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică: servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale.

Invităm să participe la concurs Birouri Asociate de Avocaţi.

           

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 15.11.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Pavilionul Central, Oficiul servicii protocol, et. 2.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 15.11.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Pentru informații: +373 22 810-414

 

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică:
servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale

              Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică: servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale .

Invităm să participe la concurs Birouri Asociate de Avocaţi.

            Ofertele vor fi prezentate până pe data de 31.10.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Pavilionul Central, Oficiul servicii protocol, et. 2.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 31.10.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-414 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


 

Объявление     

о проведении тендера по подбору компании-исполнителя на оказание рекламных услуг:
размещение рекламных роликов на телевизионных каналах, транслируемых    на территории Республики  Молдова.

 

    Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет тендер по подбору компании для  размещения рекламных роликов на телевизионных каналах RTR Moldova,  NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Приглашаем принять участие в тендере рекламные агентства.

 

Предложения подаются до 08.02.2019 г., до 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 3 

 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 08.02.2019 г., в 10:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-419   

 

Скачать условия тендера.  


Объявление     

о проведении тендера по подбору компании-исполнителя на оказание рекламных услуг: размещение рекламных роликов на телевизионных каналах, транслируемых    на территории Республики  Молдова.

 

    Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет тендер по подбору компании для  размещения рекламных роликов на телевизионных каналах RTR Moldova,  NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Приглашаем принять участие в тендере рекламные агентства.

 

Предложения подаются до 25.01.2019 г., до 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 3 

 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 25.01.2019 г., в 10:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-419 

 

Скачать условия тендера.  


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для производства
печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  производства печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  производящие указанные работы.

Предложения подаются до 26.12.2018г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 26.12.2018г., в 9:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

 

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413

Скачать условия тендера.


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для приобретения
пленки «Oracal» и листового пластика.

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  приобретения пленки «Oracal» и  листового пластика.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  реализующие указанные материалы.

Предложения подаются до 26.12.2018г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 26.12.2018г., в 9:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.

Скачать условия тендера.


Объявление

о проведении конкурса по подбору компании-исполнителя на оказание

услуг разработки рекламных видео-роликов для выставок C.I.E. Moldexpo S.A.

Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании-исполнителя на оказание услуг разработки рекламных видео-роликов для выставок и экспонентов C.I.E. Moldexpo S.A. Приглашаем принять участие в конкурсе рекламные и маркетинговые агентства.

Предложения подаются до 19.12.2018 г., 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Гиочеилор №1, C.I.E. Moldexpo S.A., Офис департамента выставок, 2-й этаж, кабинет № 1.

Телефон для информации: +373-22810454, +373-68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; контактное лицо: Надежда Рацеева

       Открытие предложений состоится в присутсвии участников, 19.12.2018 г., в 10:30 часов, в C.I.E. Moldexpo S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

Скачать условия тендера.

 


Объявление

о проведении конкурса по подбору типографии на оказание

услуг печати рекламных и информационных материалов для C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору типографии на оказание услуг печати рекламных и информационных материалов для C.I.E. Moldexpo S.A. Предложения подаются до 21.12.2018 г., 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Гиочеилор №1, C.I.E. Moldexpo S.A., Офис департамента выставок, 2-й этаж, кабинет № 1.

Телефон для информации: +373-22810454, +373-68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; контактное лицо: Надежда Рацеева

       Открытие предложений сост

Pentru prezentarea Republicii Moldova în cadrul Expoziției Mondiale ”Expo 2020  Dubai” se anunță concurs de selectare a produselor ce vor fi comercializate pe parcursul Evenimentului în cadrul pavilionului Republicii Moldova.

Date generale

 1. Expoziția se va desfășura în Emiratele Arabe Unite, or. Dubai
 2. Perioada Expoziției : 1 octombrie 2021– 31 martie 2022
 3. Sunt așteptați cca. 25 mln. vizitatori, din care 70 % din afara țării gazdă
 4. Va fi contractată o anumită cantitate, care ulterior, la necesitate, ar putea fi suplinită.

Beneficiile pentru ofertanți

 1. Participarea la prezentarea Republicii Moldova la acest For mondial
 2. Promovarea la nivel internațional
 3. Posibilitatea stabilirii unor colaborări internaționale

Condiții obligatorii de eligibilitate – articole trebuie să fie calitative, originale, autentice, să reprezinte cultura, tradițiile și specificul național sau să prezinte elemente ale identității naționale tradiționale sau contemporane, să fie realizate din materiale naturale. Este necesar ca produsul să fie ambalat (se recomandă materiale ecologice).

Categorii de produse (dar nelimitându-se la acestea):

 1. Ceramica: căni, figurine, magneți, clopoței, farfurioare, ulcioare etc.;
 2. Lemn: elemente de decor, jucării, farfurii, figurine, măști, ploști etc.;
 3. Textile: articole croșetate sau brodate, șervețele, prosoape, ie, brâuri, traiste, brățări, maiouri, tricouri, chipiuri etc.;
 4. Metal – monede, figurine, elemente de decor etc.;
 5. Produse pentru îngrijirea corpului, săpun, produse de aromaterapie, uleiuri eterice etc.;
 6. Fotografii și imagini;
 7. Produse alimentare neperisabile, de ex: miere, fructe uscate, nuci etc.
 8. Produse promoționale: maiouri, tricouri, chipiuri, suport cană, stilouri, insigne, brelocuri, magneți etc.
 9. Suvenire mici, seturi cadou și alte propuneri de cadouri simbolice de sărbători (de sf. Nicolae, Anul Nou, Crăciun, sf. Valentin, Dragobete, 1 martie, 8 martie)

Cine poate participa? Companiile mari, mici și mijlocii, artizanat, meșteri populari.

Ce include oferta?

 1. Informație despre ofertant
 2. Imaginea fiecărui produs cu descrierea succintă a acestuia în limba engleză. Descrierea trebuie să includă compoziția (ingrediente), dimensiunile, greutatea, ambalajul, modul de producere. Pentru produsele alimentare și cosmetice este necesară prezentarea pozelor produsului atât din față, cât și din spate.
 3. Oferta de preț - trebuie să includă obligatoriu costul per unitate de produs, cantitatea în stoc și termenul de executare (posibilitățile de producere).

 

!!! Ofertantul trebuie să menționeze disponibilitatea și condițiile de a acorda produsele sale spre realizare.

 

Organizatorul concursului: CIE ”Moldexpo” S.A.

Termenul de prezentare a ofertei: 15 august 2020.

Informații suplimentare la nr. de tel. 069210040, email: ivanov@moldexpo.md

Doar candidații selectați vor fi invitați pentru discuții și negocieri.

Nu ratați șansa unui acces rapid la piața mondială!


 

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției de director general al

Societăţii pe acţiuni „Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”

 

 

 Consiliul C.I.E ,,Moldexpo” S.A., în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E. ,,Moldexpo” S.A.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A. va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al societății, proces-verbal nr. 16 din 12.06.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://moldexpo.md/.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 30 iunie 2020 ora 16:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., vor fi depuse la sediul Agenției Proprietății Publie: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 la membrul Comisiei de cenzori, concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin 26, bir. 203.

Persoana de contact: membrul comisiei de cenzori, Diana Stratulat, tel: 022 237189 +37376728104; diana.stratulat@app.gov.md.

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

a.     este cetățean al RM;

b.    cunoaște limba de stat;

c.     deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: expozițional, economic sau juridic;

d.    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

e.     cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă);

f.      nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

g.    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h.    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

 

i.      nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

Atribuții

Conform prevederilor art. 36 din Statutul Societății:

1. De competența Directorului general țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.

2. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către Directorul general al Societății.

3. Directorul general al Societății, în limitele atribuțiilor sale:

 1. a conduce activitatea societăţii în domeniile expoziţionale, investiţionale şi financiare;
 2. stabileşte obiectivele de dezvoltare ale societăţii, în concordanţă cu strategiile elaborate;
 3. identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de societate în concordanţă cu tendinţele pieţei;
 4. identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri ale societăţii;
 5. participă la întîlniri de afaceri cu clienţi, organisme financiare şi instituţii guvernamentale din ţară şi din străinătate;
 6. dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea consolidării poziţiei societăţii;
 7. stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
 8. aprobă procedurile de interes general ale societăţii (achiziţionare participanţi la expoziţii, vînzare spaţii expoziţionale, operaţii financiare, deservire, resurse umane);
 9. participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de calitate;
 10. dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine, asigură acestora un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
 11. identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea managementului firmei;
 12. evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;
 13. evaluează potenţialul clienţilor, stabileşte căile posibile de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice;
 14. elaborează planuri de afaceri şi le implementează;
 15. dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii gradului de implicare în activitatea societăţii;
 16.  încheie şi semnează contracte, ia măsurile necesare pentru respectarea obligaţiilor asumate;
 17. angajează şi concediază salariaţii cu respectarea contractului colectiv de muncă,  contractelor individuale de muncă, legislaţiei în vigoare;
 18.  întocmeşte procesele-verbale ale adunării generale a acţionarilor, pregăteşte şi eliberează copiile de pe actele necesare acţionarilor;
 19. încheie contractul colectiv de muncă, participă la soluţionarea conflictelor colective şi litigiilor individuale de muncă;
 20. acordă ajutoare materiale şi împrumuturi băneşti salariaţilor, în limita prevăzută şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 21. soluţionează alte chestiuni ce nu sunt în competenţa exclusivă a Adunării generale a acţionarilor şi a Consiliului societăţii.

4. Directorul general al Societății va prezenta Consiliului Societății rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Agenției Proprietății Publice.

5. Directorul general al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății”.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 ani.

 

Remunerare

Directorul general C.I.E. „Moldexpo” S.A.  va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1.     scrisoarea de motivare,
 2.     viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 3.      curriculum vitae (CV);
 4.     copia de pe buletinul de identitate;
 5.     copia de pe diploma de studii;
 6.     referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 7.     cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;
 8.     declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
 9.     copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 10.     confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 11.    acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Descărcați Reglamentul
 

Sistarea temporară

a concursurilor și a procedurilor de achiziții a bunurilor și serviciilor necesare pentru participarea Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai

 

C.I.E „Moldexpo” S.A, responsabil de organizarea participării Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai, anunță sistarea concursurilor și procedurilor de achiziții, aferente evenimentului dat.

 

Anunțul vine drept urmare a demersului MEI nr. 13/1-2208 din 27 martie 2020, cu privire la sistarea temporară a procedurilor de achiziții și a concursurilor lansate pentru perioada stări de urgență anunțată pe întreg teritoriul Republicii Moldova (17 martie – 15 mai 2020), conform Hotărârii Parlamentului nr.55 din 17.03.2020, cu relansarea acestora imediat după denunțarea stării de urgență și redeschiderea hotarelor.

 

Totodată, reieșind din situația creată la nivel internațional, Biroului Internațional pentru Expoziții (BIE) urmează să-și expună decizia pe marginea desfășurării Expo 2020 Dubai în termenii prevăzuți. În cazul în care evenimentul va fi amânat, termenii stabiliți pentru realizarea achizițiilor și procedurilor organizatorice planificate ar putea fi extinși.Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -10.02.2020 ora 09:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 10.02.2020 ora 10:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.   

 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для приобретения пленки «Oracal» и

 листового пластика.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  приобретения пленки «Oracal» и  листового пластика.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  реализующие указанные материалы.

Предложения подаются до 10.02.2020 г., до 9:30 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 10.02.2020 г., в 10:00 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.     

 

  Скачать техническое задание


 Объявление     

о проведении конкурса по подбору компании-исполнителя на оказание рекламных услуг: размещение рекламных роликов на телевизионных каналах, транслируемых    на территории Республики  Молдова.

 

    Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  размещения рекламных роликов на телевизионных каналах RTR Moldova,  NTV Moldova, THT Exclusiv TV, Prime TV, Primul in Moldova, PRO TV, Jurnal TV.

Приглашаем принять участие в конкурсе рекламные агентства и телевизионные каналы..

 

Предложения подаются до 24.01.2020 г., до 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., центральный павильон, приемная генерального директора.

 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 24.01.2020 г., в 11:00 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-419  

           

    Скачать техническое задание


                      

Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для аренды и
проведения работ с  аудио-видео аппаратурой и освещением.

 

    Международный выставочный центр Moldexpo S.A.,объявляет конкурс по подбору компании для  аренды и проведения работ по монтажу, обслуживанию и демонтажу аудио-видео аппаратуры и освещения.

    Предложения подаются до 22.01.2020 г.,на 15-00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор № 1,МВЦ ''Moldexpo'' S.A. в приемную.

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 22.01.2020 г. в 15-30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A. Центральный павилион, 2 этаж, конференц-зал.

    Телефон для справок 068590750.                                                                                                                                                                                                                                                    

    Скачать техническое задание

 


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea rechizite de birou.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea rechizitelor de birou.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 22.01.2020, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 22.01.2020, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634  sau e-mail: drom@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiilor

pentru achiziţionarea peliculei „oracal” și a foilor de plastic

 

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiilor pentru achiziţionarea peliculei „oracal” și a foilor de plastic.

 

Cerinţe faţă de concurenţi: respectarea standardelor de calitate şi predarea la timp a producţiei.

Data limită pentru depunerea ofertelor –  22.01.2020, ora 9.30.

      Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul central, anticamera directorului general.

      Participanţii la concurs vor  depune actele  conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefonul: +373-22810413, sau pe e-mailul: cataev@moldexpo.md; persoana de contact: Vladimir Cataev.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:00,  sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для приобретения пленки «Oracal» и

 листового пластика.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  приобретения пленки «Oracal» и  листового пластика.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  реализующие указанные материалы.

Предложения подаются до 20.12.2019 г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 20.12.2019 г., в 10:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.                                                                                                                                                                                                                                                

 

Техническое задание  


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для производства
печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  производства печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  производящие указанные работы.

Предложения подаются до 20.12.2019 г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 20.12.2019 г., в 10:00 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

 

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.

 

Техническое задание

 


Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -20.12.2019 ora 15:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 20.12.2019 ora 15:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.  

    

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea rechizite de birou.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea rechizitelor de birou.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 20.12.2019, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 20.12.2019, ora 14:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea combustibilului.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea combustibilului auto.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 20.12.2019, ora 10:30. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 20.12.2019, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 20.12.2019, ora 13:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634  sau e-mail: drom@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 20.12.2019, ora 13:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative, precum și web-design (landing page), aferente expozițiilor C.I.E. Moldexpo S.A.

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative, precum și landing page, aferente expozițiilor C.I.E. Moldexpo S.A. Invităm să participe la Concurs agenții de reclamă și marketing și studiouri de design. Ofertele vor fi prezentate până pe data de 5.12.2019, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

            Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 5.12.2019, ora 10.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei care va elabora spoturi publicitare pentru expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va elabora spoturi publicitare pentru expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A., conform cerințelor înaintate de beneficiar.

La concurs sunt invitate agențiile de publicitate și marketing.

Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 05.12.2019, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md;; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 05.12.2019, ora 11.00, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care
va tipări materialele publicitare și informațonale pentru C.I.E. Moldexpo S.A.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care va tipări materialele publicitare și informaționale pentru C.I.E. Moldexpo S.A.. Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 5.12.2019, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md;; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 5.12.2019, ora 11.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică:
servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale

              Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică: servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale .

Invităm să participe la concurs Birouri Asociate de Avocaţi.

            Ofertele vor fi prezentate până pe data de 28.11.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Pavilionul Central, Oficiul servicii protocol, et. 2.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 28.11.2019, ora 15.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

 Pentru informații: +373 22 810-414 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de decorare textilă:
servicii de croitorie și instalare a draperiilor

              Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de decorare textilă cu draperii a Pavilionului Nr2 .

Invităm să participe la concurs producători și furnizori de textile pentru teatre și săli de concerte

            Ofertele vor fi prezentate până pe data de 20.11.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Departamentul Organizare Târguri și Expoziții, et. 2.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 20.11.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-454 

Descărcați caietul de sarcini

 

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică: servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale

 Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică: servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale.

Invităm să participe la concurs Birouri Asociate de Avocaţi.

           

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 15.11.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Pavilionul Central, Oficiul servicii protocol, et. 2.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 15.11.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Pentru informații: +373 22 810-414

 

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică:
servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale

              Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică: servicii juridice, consultații, concluzii şi opinii legale .

Invităm să participe la concurs Birouri Asociate de Avocaţi.

            Ofertele vor fi prezentate până pe data de 31.10.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Pavilionul Central, Oficiul servicii protocol, et. 2.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 31.10.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-414 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


 

Объявление     

о проведении тендера по подбору компании-исполнителя на оказание рекламных услуг:
размещение рекламных роликов на телевизионных каналах, транслируемых    на территории Республики  Молдова.

 

    Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет тендер по подбору компании для  размещения рекламных роликов на телевизионных каналах RTR Moldova,  NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Приглашаем принять участие в тендере рекламные агентства.

 

Предложения подаются до 08.02.2019 г., до 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 3 

 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 08.02.2019 г., в 10:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-419   

 

Скачать условия тендера.  


Объявление     

о проведении тендера по подбору компании-исполнителя на оказание рекламных услуг: размещение рекламных роликов на телевизионных каналах, транслируемых    на территории Республики  Молдова.

 

    Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет тендер по подбору компании для  размещения рекламных роликов на телевизионных каналах RTR Moldova,  NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Приглашаем принять участие в тендере рекламные агентства.

 

Предложения подаются до 25.01.2019 г., до 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 3 

 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 25.01.2019 г., в 10:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-419 

 

Скачать условия тендера.  


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для производства
печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  производства печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  производящие указанные работы.

Предложения подаются до 26.12.2018г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 26.12.2018г., в 9:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

 

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413

Скачать условия тендера.


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для приобретения
пленки «Oracal» и листового пластика.

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  приобретения пленки «Oracal» и  листового пластика.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  реализующие указанные материалы.

Предложения подаются до 26.12.2018г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 26.12.2018г., в 9:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.

Скачать условия тендера.


Объявление

о проведении конкурса по подбору компании-исполнителя на оказание

услуг разработки рекламных видео-роликов для выставок C.I.E. Moldexpo S.A.

Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании-исполнителя на оказание услуг разработки рекламных видео-роликов для выставок и экспонентов C.I.E. Moldexpo S.A. Приглашаем принять участие в конкурсе рекламные и маркетинговые агентства.

Предложения подаются до 19.12.2018 г., 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Гиочеилор №1, C.I.E. Moldexpo S.A., Офис департамента выставок, 2-й этаж, кабинет № 1.

Телефон для информации: +373-22810454, +373-68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; контактное лицо: Надежда Рацеева

       Открытие предложений состоится в присутсвии участников, 19.12.2018 г., в 10:30 часов, в C.I.E. Moldexpo S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

Скачать условия тендера.

 


Объявление

о проведении конкурса по подбору типографии на оказание

услуг печати рекламных и информационных материалов для C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору типографии на оказание услуг печати рекламных и информационных материалов для C.I.E. Moldexpo S.A. Предложения подаются до 21.12.2018 г., 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Гиочеилор №1, C.I.E. Moldexpo S.A., Офис департамента выставок, 2-й этаж, кабинет № 1.

Телефон для информации: +373-22810454, +373-68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; контактное лицо: Надежда Рацеева

       Открытие предложений сост