ro

Noutăți și Evenimente

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de director general al Societăţii pe acţiuni „Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției de director general al

Societăţii pe acţiuni „Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”

 

 

 Consiliul C.I.E ,,Moldexpo” S.A., în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E. ,,Moldexpo” S.A.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A. va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al societății, proces-verbal nr. 16 din 12.06.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://moldexpo.md/.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 30 iunie 2020 ora 16:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., vor fi depuse la sediul Agenției Proprietății Publie: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 la membrul Comisiei de cenzori, concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin 26, bir. 203.

Persoana de contact: membrul comisiei de cenzori, Diana Stratulat, tel: 022 237189 +37376728104; diana.stratulat@app.gov.md.

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

a.     este cetățean al RM;

b.    cunoaște limba de stat;

c.     deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: expozițional, economic sau juridic;

d.    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

e.     cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă);

f.      nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

g.    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h.    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

 

i.      nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

Atribuții

Conform prevederilor art. 36 din Statutul Societății:

1. De competența Directorului general țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.

2. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către Directorul general al Societății.

3. Directorul general al Societății, în limitele atribuțiilor sale:

 1. a conduce activitatea societăţii în domeniile expoziţionale, investiţionale şi financiare;
 2. stabileşte obiectivele de dezvoltare ale societăţii, în concordanţă cu strategiile elaborate;
 3. identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de societate în concordanţă cu tendinţele pieţei;
 4. identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri ale societăţii;
 5. participă la întîlniri de afaceri cu clienţi, organisme financiare şi instituţii guvernamentale din ţară şi din străinătate;
 6. dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea consolidării poziţiei societăţii;
 7. stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
 8. aprobă procedurile de interes general ale societăţii (achiziţionare participanţi la expoziţii, vînzare spaţii expoziţionale, operaţii financiare, deservire, resurse umane);
 9. participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de calitate;
 10. dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine, asigură acestora un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
 11. identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea managementului firmei;
 12. evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;
 13. evaluează potenţialul clienţilor, stabileşte căile posibile de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice;
 14. elaborează planuri de afaceri şi le implementează;
 15. dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii gradului de implicare în activitatea societăţii;
 16.  încheie şi semnează contracte, ia măsurile necesare pentru respectarea obligaţiilor asumate;
 17. angajează şi concediază salariaţii cu respectarea contractului colectiv de muncă,  contractelor individuale de muncă, legislaţiei în vigoare;
 18.  întocmeşte procesele-verbale ale adunării generale a acţionarilor, pregăteşte şi eliberează copiile de pe actele necesare acţionarilor;
 19. încheie contractul colectiv de muncă, participă la soluţionarea conflictelor colective şi litigiilor individuale de muncă;
 20. acordă ajutoare materiale şi împrumuturi băneşti salariaţilor, în limita prevăzută şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 21. soluţionează alte chestiuni ce nu sunt în competenţa exclusivă a Adunării generale a acţionarilor şi a Consiliului societăţii.

4. Directorul general al Societății va prezenta Consiliului Societății rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Agenției Proprietății Publice.

5. Directorul general al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății”.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 ani.

 

Remunerare

Directorul general C.I.E. „Moldexpo” S.A.  va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1.     scrisoarea de motivare,
 2.     viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 3.      curriculum vitae (CV);
 4.     copia de pe buletinul de identitate;
 5.     copia de pe diploma de studii;
 6.     referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 7.     cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;
 8.     declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
 9.     copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 10.     confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 11.    acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Descărcați Reglamentul


<p style="text-align: center;"><strong><u>ANUNȚ</u></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>pentru ocuparea funcției de director general al</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Societăţii pe acţiuni &bdquo;Centrul Internaţional de Expoziţii &bdquo;Moldexpo&rdquo;</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Consiliul&nbsp;C.I.E ,,Moldexpo&rdquo; S.A., &icirc;n corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni,&nbsp;Statutului societății și altor acte normative,&nbsp;anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al&nbsp;C.I.E. ,,Moldexpo&rdquo; S.A.</p> <p>Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al&nbsp;C.I.E &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A.&nbsp;va fi desfășurat &icirc;n conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru&nbsp;ocuparea funcției vacante de Director general al C.I.E &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A., aprobat prin hotăr&acirc;rea Consiliului de administrație al societății, proces-verbal nr. 16 din 12.06.2020.</p> <p>Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web:&nbsp;<a href="https://app.gov.md/">https://app.gov.md/</a>&nbsp;și&nbsp;<a href="https://moldexpo.md/">https://moldexpo.md/</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:</u></strong></p> <p>Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este&nbsp;&nbsp;de&nbsp;<strong>30 iunie 2020</strong>&nbsp;<strong>ora 16:00</strong>.</p> <p><strong><u>Locul depunerii documentelor:</u></strong></p> <p>Documentel<strong>e</strong>&nbsp;de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A., vor fi depuse la sediul Agenției Proprietății Publie: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 la membrul Comisiei de cenzori, concursul se va desfășura &icirc;n incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin 26, bir. 203.</p> <p><u>Persoana de contact:</u>&nbsp;membrul comisiei de cenzori, Diana Stratulat, tel: 022 237189 +37376728104; diana.stratulat@app.gov.md.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Cerințe față de candidați:</u></strong></p> <p>Candidatul la postul de Director general va &icirc;ntruni următoarele cerințe:</p> <p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;este cetățean al RM;</p> <p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cunoaște limba de stat;</p> <p>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;deține studii superioare sau echivalentul lor &icirc;n unul din domeniile: expozițional, economic sau juridic;</p> <p>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a activat &icirc;n funcții de conducere cel puțin 4 ani;</p> <p>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă);</p> <p>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nu a &icirc;mplinit v&acirc;rsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de v&acirc;rstă;</p> <p>g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săv&acirc;rșite cu intenție;</p> <p>h.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;</p> <p>&nbsp;</p> <p>i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nu este condamnată, prin hotăr&icirc;re definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16&ndash;21 din&nbsp;<a href="lex:LPLP20160617133">Legea nr.133/2016&nbsp;</a>privind declararea averii și a intereselor personale.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Atribuții</u></strong></p> <p>Conform prevederilor art. 36 din Statutul Societății:</p> <p>1.&nbsp;De competența Directorului general țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.</p> <p>2. Dacă Consiliul Societății nu a fost &icirc;nființat, nu &icirc;ntrunește cvorumul necesar sau &icirc;mputernicirile lui au &icirc;ncetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către&nbsp;Directorul general&nbsp;al Societății.</p> <p>3.&nbsp;Directorul general&nbsp;al Societății, &icirc;n limitele atribuțiilor sale:</p> <ol style="list-style-type:lower-alpha"> <li>a conduce activitatea societăţii &icirc;n domeniile expoziţionale, investiţionale şi financiare;</li> <li>stabileşte obiectivele de dezvoltare ale societăţii, &icirc;n concordanţă cu strategiile elaborate;</li> <li>identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de societate &icirc;n concordanţă cu tendinţele pieţei;</li> <li>identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri ale societăţii;</li> <li>participă la &icirc;nt&icirc;lniri de afaceri cu clienţi, organisme financiare şi instituţii guvernamentale din ţară şi din străinătate;</li> <li>dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie &icirc;n vederea consolidării poziţiei societăţii;</li> <li>stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;</li> <li>aprobă procedurile de interes general ale societăţii (achiziţionare participanţi la expoziţii, v&icirc;nzare spaţii expoziţionale, operaţii financiare, deservire, resurse umane);</li> <li>participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de calitate;</li> <li>dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine, asigură acestora un climat de comunicare şi &icirc;ncurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;</li> <li>identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea managementului firmei;</li> <li>evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;</li> <li>evaluează potenţialul clienţilor, stabileşte căile posibile de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice;</li> <li>elaborează planuri de afaceri şi le implementează;</li> <li>dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei &icirc;n vederea motivării şi a creşterii gradului de implicare &icirc;n activitatea societăţii;</li> <li>&nbsp;&icirc;ncheie şi semnează contracte, ia măsurile necesare pentru respectarea obligaţiilor asumate;</li> <li>angajează şi concediază salariaţii cu respectarea contractului colectiv de muncă,&nbsp; contractelor individuale de muncă, legislaţiei &icirc;n vigoare;</li> <li>&nbsp;&icirc;ntocmeşte procesele-verbale ale adunării generale a acţionarilor, pregăteşte şi eliberează copiile de pe actele necesare acţionarilor;</li> <li>&icirc;ncheie contractul colectiv de muncă, participă la soluţionarea conflictelor colective şi litigiilor individuale de muncă;</li> <li>acordă ajutoare materiale şi &icirc;mprumuturi băneşti salariaţilor, &icirc;n limita prevăzută şi cu respectarea legislaţiei &icirc;n vigoare;</li> <li>soluţionează alte chestiuni ce nu sunt &icirc;n competenţa exclusivă a Adunării generale a acţionarilor şi a Consiliului societăţii.</li> </ol> <p>4.&nbsp;Directorul general&nbsp;al Societății va&nbsp;prezenta Consiliului Societății rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Agenției Proprietății Publice.</p> <p>5. Directorul general&nbsp;al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale&nbsp;persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Termen de contractare</u></strong></p> <p>Candidatul, selectat de consiliu, &icirc;n baza concursului, va &icirc;ncheia Contractul&nbsp;&nbsp;individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de&nbsp;&nbsp;p&acirc;nă la 5 ani.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Remunerare</u></strong></p> <p>Directorul general&nbsp;C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A.&nbsp; va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, &icirc;ncheiat &icirc;ntre candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite &icirc;n Contractul individual de muncă, &icirc;n corespundere cu prevederile Hotăr&icirc;rii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:</u></strong></p> <ol> <li>&nbsp; &nbsp; scrisoarea de motivare,</li> <li>&nbsp; &nbsp; viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;</li> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp;curriculum vitae (CV);</li> <li>&nbsp; &nbsp; copia de pe buletinul de identitate;</li> <li>&nbsp; &nbsp; copia de pe diploma de studii;</li> <li>&nbsp; &nbsp; referințe profesionale (nu mai puțin de două);</li> <li>&nbsp; &nbsp; cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;</li> <li>&nbsp; &nbsp; declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei &icirc;naintate &icirc;n funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;</li> <li>&nbsp; &nbsp; copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;</li> <li>&nbsp; &nbsp; confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;</li> <li>&nbsp; &nbsp;acordul prealabil &icirc;n scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><em>Notă: Copiile documentelor prezentate &icirc;n dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă &icirc;mpreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.</em></p> <p><a href="http://www.moldexpo.md/upload/userfiles/files/Tender/Regulament.pdf"><strong>Descărcați Reglamentul</strong></a></p> <hr />